С А О П Ш Т Е Њ Е општине Лебане

  • 10. januar 2023. u 08:39h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 544 pregleda

Поштовани. поводом јучерашгьег чланка објав.ъеног на интернет порталу „Решетка“ и  наслова


..Горан Јовиh физички нападнут због .,узурпираног“ паркинг простора у центру Лебана“. Општинска управа општине Лебане демантује целокупни текст овог портала из следеhих разлога и издаје следеhе саопштегье:


Предметни део пешачке зоне, где се наводно десио напад на мр Горана Јовиhа, одчуком СО - Лебане има статус пешачке зоне годинама уназад и не ради се о приватном паркинг простору.


Како је у претходном периоду дошло до caofipahajнe незгоде у којој је мачолетно лице задобило тешке телесне повреде и било животно угрожено и то управо од стране бахатог возача у оквиру пешачке зоне ОУ општине Лебане је на основу апела rpaljaнa израдила пројекат ,.Cao6pahaja и саобраhајне сигнализације“, тј. хоризонталне и вертикалне сигнализације, ради регулисагьа наведене пешачке зоне аа који је добијена сагласност надлежног ыинистарства а на основу којег је и извршена јавна набавка и изведени су радови (постав.ъени потапајуhи стубиhи, извршено обележавагье пешачког прелаза, поставюени знаци упозореіьа и обавештегьа) и то од стране ОУ Лебане а не господина Гора на Јовиhа како је наведено у објави.


У наведеној пешачкој зони, пројектом нису предви§ена паркинг места.


Одобрегье за улазак и излазак из пешачке зоне има око десетак физичких лица који имају станове и гараже у својнм објектима ради паркирагьа својих возила. Одобрегье за улазак и излазак тщнутно има и око тридесетак правіtих лица, која имају угоститеюске објекте, радгье и продавнице које се ншзазе у самој пешачкој зони а коју користе за доставу и опремагье својих радіьи. Поред чьих, на основу Одлуке о регулисаіъу cao6pahaja на територији општине Лебане, свако правно лице које испугьава услове за улазак и излазак је добило одобреіье и картицу за пролазак у пешачкој зони. Дозволу и картице за пролазак добили су и припадници MУП-a, Дом здравюа општине Лебане. Ватрогасно оделеіъе општине Лебане и Месна заједница општине Лебане и све то ради безбедности и сигурности станара, :зокача и жител.а општине Лебане који се налазе у пешачкој зони.


На основу свега напред наведеног. немогуhе је да се неко .,паркира“ у пешачкој зони иди да тражи паркинг место у пешачкој зони, јер исто не постоји. паркинг места су обележена на непуних 50 метара од пешачке зоне. Наводимо још и то да је саобраhајна полиција у претходним данима написала више пријава и казни за она лица која су блокирача улаз и излаз у пешачкој зони, која су се паркирала на самом пеиіачком прелазу на улазу у пешачку зону и тиме онемогуhила улазак и излазак из пешачке зоне а што је управо и био случај приликом данашгьег догаЈјаја када је од странс једног актера наведени у,чаз/излаз пешачке зоне био блокиран те је самим тим био онемогуhен улазак и излазак не само физичких и правних .чица које за то поседују дозволу веfз и возила полиције, хитне помоhи и ватрогасаца.