РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ

  • 19. avgust 2021. u 08:36h
  • Autor: RTV Vlasotince
  • 1417 pregleda

Oпштина Власотинце расписала је јавни конкурс за избор директних
корисника за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним
заједницама, у оквиру програма мера енергетске санације. Право учешћа на
конкурсу имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће
услове:
 да је подносилац пријаве власник са местом пребивалишта у
породичној кући или у стану за који подноси пријаву  (према решењу
за порез или фотокопије личне карте),
 да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:


o доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о
изградњи,
o грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак
обезбеђења дозволе,
o грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
o решење о озакоњењу.
o доказ да су започели процес легализације или укњижења
(до доношења Одлуке о додели бесповратних средстава
крајњим корисницима за спровођење мера енергетске
санације објекат мора да буде легализован или укњижен)
 да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар (само за
пријаве стамбених заједница),
Право учешћа на јавном позиву немају:
 власници који не живе у кући или стану за који подносе пријаву
 власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили
средства општине за сличне активности и иста оправдали и
 власници стамбених објеката који су у претходне две године после
достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне
активности одустали од спровођења активности…
Може се конкурисати за уградњу и набавку материјала за термичку
изолацију спољних зидова и кровова ( за стамбене заједнице укључује и
израду техничке документације за наведене радове), затим може се
конкурисати за набавку и уградњу прозора и спољних врата са пратећим
грађевинским радовима и за набавку и инсталацију котлова/пећи на


природни гас или биомасу. Конкурсна документација за јавни позив може се
преузети на интернет страници општине Власотинце
https://vlasotince.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-mera-energetske-efikasnosti-
na-porodicnim-kucama-i-stambenim-zgradama-na-teritoriji-opstine-vlasoticne-za-
2021-godinu/ или на пријавници општине и садржи:
− Комплетан текст Јавног позива,
− Прилог 1 – ЗА ГРАЂАНЕ
- Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова
− Прилог 1А – ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦА
- Пријавни образац и образац о стању СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
− Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани бирају
једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве предрачун са
ценом и количином опреме и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети
уз пријаву.
− Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације
стамбених ззграда, породичних кућа и станова општине Власотинце.
О детаљима износа учешћа општине и републике више информација може
се наћи на сајту општине, а све износе преко наведених максималних
износа средстава суфинансирања општине и републике сноси подносилац
пријаве. То значи да подносилац пријаве може да се определи за скупље
прозоре, с тим да разлику у цени сноси сам. Иначе, подносилац пријаве
може конкурисати искључиво за једну меру.
Конкурс је отворен 21 дан од дана од када је објављен на сајту општине
Власотинце, односно од данас.